Informacja o połączeniu

Szanowni Państwo,działając jako Prezes Zarządu spółki H88 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-131) przy ulicy arcybiskupa Antoniego Baraniaka 88, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612359, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 200.000 złotych w pełni wpłaconym, o numerach NIP 7822622168 i REGON 364261632, uprzejmie informuję, iż z dniem 21.04.2016 roku nastąpiło połączenie spółek:

  1. Ogicom „Spider” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ulicy abpa Antoniego Baraniaka 88, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521645, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 414.000 złotych w pełni wpłaconym, posiadającej numer REGON: 634407251 i numer NIP: 7811720476,
  2. HEKKONET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ulicy abpa Antoniego Baraniaka 88, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000589097, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5.000 złotych, posiadającej numer REGON: 363120131 i numer NIP: 5862301759,
  3. SuperHost.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ulicy abpa Antoniego Baraniaka 88, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000368521, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 500.000 złotych, posiadającej numer REGON: 192895226 i numer NIP: 5862104148,
    poprzez utworzenie spółki H88 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 §1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, przez zawiązanie spółki kapitałowej H88 spółka akcyjna, na którą przeszedł majątek wszystkich łączących się spółek, czyli Ogicom „Spider” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., HEKKONET sp. z o.o. i SuperHost.pl sp. z o.o. (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki)

Z dniem połączenia, czyli 21 kwietnia 2016 roku, H88 spółka akcyjna (nowozawiązana spółka połączona) zgodnie z art. 494 §1 kodeksu spółek handlowych wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek łączących się. W konsekwencji czego umowy przez Państwa zawarte ze spółkami łączącymi się, czyli Ogicom „Spider” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., HEKKONET sp. z o.o. i SuperHost.pl sp. z o.o., będą obecnie kontynuowane przez spółkę połączoną H88 spółka akcyjna.

Poniżej podajemy aktualne dane teleadresowe spółki połączonej H88 spółka akcyjna:

H88 spółka akcyjna
ul. abpa Antoniego Baraniaka 88
61-131 Poznań
KRS: 0000612359, NIP: 7822622168, REGON: 364261632
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 200.000 złotych w całości wpłacony

Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu